Beschrijving van de workshops (90 minuten) en presentaties (45 minuten)

Aanmelden

1. Inzichten hersenwetenschap leiden tot betere aanpak armoede en schulden (Presentatie, 45 min.)
Langdurig onder stress leven heeft een negatieve invloed op het probleemoplossend vermogen van mensen. Dit zien we bij een groot deel van de inwoners in Alphen aan den Rijn die aankloppen met financiële en sociale problemen. Zij komen hun afspraken niet na of komen niet opdagen op afspraken. Met Mobility Mentoring zijn inzichten uit de hersenwetenschap vertaald naar een methodiek om inwoners die leven onder stress, beter te ondersteunen. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt nu anderhalf jaar met deze methodiek. In de presentatie vertellen we over de methodiek en over onze eerste ervaringen ermee in de praktijk.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Mieke Martens, projectleider mobility mentoring, Karin Tecla, toegangsmedewerker, Gisela de Ligt, senior medewerker Toegang, Gemeente Alphen aan den Rijn.

2. Cultuurverschillen op de werkvloer (Presentatie, 45 min.)
Een nieuwe cultuur vraagt soms andere werknemersvaardigheden dan iemand gewend is. Wat in de ene cultuur als passend en goed wordt gezien, kan in een andere cultuur belemmerend werken. Het bespreekbaar maken van deze cultuurverschillen bij cliënten met een vluchtelingenachtergrond en werkgever vergroot de kans op een succesvolle plaatsing. In deze presentatie krijgt u uitleg over een aantal cultuurverschillen in de aanloop naar een plaatsing op de werkvloer. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt het verhaal tastbaarder.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Erna Geleijnse, coördinator arbeidsparticipatie, VluchtelingenWerk West- en midden Nederland.

3. Open blik naar andere culturen (Presentatie, 45 min.)
Mensen doen bij gebrek aan kennis over andere culturen snel aannames vanuit een Hollandse bril en denkwijze. In deze presentatie leert u de basis van andere schoolsystemen, studiekeuzes en werknemers- en studievaardigheden kennen van bijvoorbeeld de Syrische en de Eritrese cultuur. Dit doen we aan de hand van een cv van een cliënt met een vluchtelingenachtergrond. Door deze kennis kijkt u met een meer open blik naar cliënten met een vluchtelingenachtergrond.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Erna Geleijnse, coördinator arbeidsparticipatie, VluchtelingenWerk West- en midden Nederland.

4. Signaleren van een licht verstandelijke beperking en daarna (Workshop, 90 min.)
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid hebben meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Aan het uiterlijk kun je dit echter niet zien. Mede daardoor worden ze vaker overvraagd op het werk en in het alledaagse contact, wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Dit kan zich vervolgens uiten in ‘lastig gedrag’.

Tijdens deze workshop wordt het belang van een vroege signalering van een LVB verder benadrukt en uitgelegd wat een LVB wel, maar ook niet is. Daarnaast leert u hoe u een LVB kunt herkennen en wat u als professional kunt doen om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Deze workshop wordt gegeven door:
Jolanda Douma, onderzoekscoördinator, Landelijk Kenniscentrum LVB.

5. Belang van samenwerking GGZ en W&I (Presentatie, 45 min.)
Door werk nemen psychische klachten vaak af, terwijl werkloosheid en inactiviteit ze juist versterken. Voor mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid is het deelnemen aan werk vaak moeilijk, terwijl velen graag willen en kunnen werken. In veel gevallen is er ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden en zijn er meerdere organisaties betrokken bij de klant. Samenwerking is belangrijk, zodat u elkaar kunt versterken en voor de klant de toeleiding naar werk vergroot. In verschillende arbeidsmarktregio’s werken de domeinen Werk & Inkomen en GGZ samen, waaronder regio Friesland. Vanuit deze regio worden in deze workshop ervaringen gedeeld en wordt ingegaan op wat u als professional kunt bijdragen in een goede samenwerking.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Manon Draisma – van der Wal, projectleider samenwerking Werk & Inkomen en GGZ - Friesland.

6. Wanneer zet u een ervaringsdeskundige in? (Workshop, 90 min.)
Tijdens deze workshop gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van ervaringsdeskundigen. Wat verstaan wij onder ervaringsdeskundigheid? Waar ligt de kracht? In welke rollen kunnen ervaringsdeskundigen ingezet worden en wat is de toegevoegde waarde voor u als professional om met een ervaringsdeskundige samen te werken?

Deze workshop wordt gegeven door:
Markieza.

7. Coral 2.0: Samen sterk zonder stigma (Presentatie, 45 min.)
Het kan een lastige kwestie zijn voor een (potentiële) werknemer: vertelt u op uw werk of bij een sollicitatie over uw psychische aandoening? En áls u open bent: wat vertelt u dan, op welk moment en aan wie? CORAL 2.0 helpt bij deze persoonlijke afwegingen. Bent u klantmanager bij een gemeente of het UWV, bedrijfsarts, loopbaancoach of HRM, dan komt u waarschijnlijk mensen tegen die veel kunnen hebben aan deze keuzehulp. In deze presentatie maakt u kennis met CORAL 2.0 en de voor- en nadelen van openheid. Ook krijgt u tips om het gesprek hierover aan te gaan zonder dat de privacy van de betreffende persoon in het geding komt.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Samen Sterk zonder Stigma.

8. De regie ligt al bij de cliënt, neem die niet over (Workshop, 90 min.)
De Participatiewet verwacht van professionals dat zij uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van cliënten, jongeren en medewerkers. We doen ons best, maar in de praktijk blijkt het een ware kunst te zijn om de regie niet over te nemen.

Vraaggericht coachen geeft hier antwoord op Het is coachen vanuit de vraag van de cliënt/medewerker en aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden. Hierdoor kan de cliënt de eigen regie nemen over zijn of haar ontwikkeling en te behalen doelen. U leert vanuit welk mensbeeld u communiceert en welk effect dit heeft. Geen techniek of truc, maar een benadering, die bijdraagt aan een duurzame plaatsing.

Deze workshop wordt gegeven door:
Emiel van Doorn, trainer/coach, Stibco.

9. Meerwaarde samenwerking ROC en SW (Presentatie, 45 min.)
Praktijkleren biedt kansen voor leerlingen die moeite hebben met een klassieke schoolse aanpak. Sommige SW-bedrijven werken samen met ROC’s in het organiseren van BOL- en BBL-opleidingen door gebruik te maken van de aanpak van praktijkleren. Hierbij worden de ‘schooldagen’ door het ROC ingevuld bij een SW-bedrijf.

In de presentatie zet Tom de Haas de meerwaarde van deze aanpak uiteen. Ook laat hij aan de hand van casestudies zien hoe gemeenten, ROC’s en SW-bedrijven de samenwerking vormgeven en wat we daarvan kunnen leren. Femmia Haverkamp van Wedeka vertelt over haar praktijkervaringen en geeft tips om de samenwerking goed uit de verf te laten komen.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Tom de Haas, Tom de Haas Consultancy en Femmia Haverkamp, manager Projecten Wedeka

10. Niet de werkzoekende, maar de baan als uitgangspunt (Presentatie, 45 min.)
Professionals in het sociaal domein worden getraind en opgeleid om de doelgroepen als klant te zien en de klant als uitgangspunt te nemen in hun dagelijks handelen. Hierdoor staat in de begeleiding en toeleiding naar betaald werk vaak de beperking van de klant centraal. De manier van werken met het concept Nieuwe Banen is precies andersom. Vertrekpunt is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies.

Dit concept wordt in Lelystad in een living lab uitgewerkt en in de praktijk getest. Inmiddels zijn vier routes naar werk ontwikkeld en zijn diverse trajecten gestart. Tijdens de presentatie wordt de methodiek uitgelegd en wordt besproken wat deze nieuwe manier van werken betekent voor de professional.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Anneke Goudswaard, lector nieuwe arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland / senior onderzoeker TNO en Ronald Revenburg, Manager Werkbedrijf Lelystad

11. Tekort aan vakkrachten? Zet een maatwerktraject met de praktijkverklaring in! (Workshop, 90 min.)
Er is volop werk en bedrijven zijn op zoek naar vakmensen. In de pilots ‘Op stap naar werk met de praktijkverklaring’ bleek dat de aanpak ‘toeleiden naar arbeid met de praktijkverklaring’ voor een brede doelgroep van werkzoekenden inzetbaar is. Hoe vind je een passende werkplek voor de doelgroep en hoe begeleid je de kandidaat optimaal?

Tijdens de pilots hebben de partners een methodiek ontwikkeld en ervaringen opgedaan die we graag met u delen. De overheid gaat de ingezette beweging verder brengen in de vorm van ‘pilots praktijkleren met de praktijkverklaring’. Naast de bestaande mbo-diplomaroutes en nieuwe mbo-certificaatroutes wordt de route ‘praktijkleren met de praktijkverklaring’ mogelijk gemaakt voor de doelgroep werkzoekenden die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen.

Deze workshop wordt gegeven door:
Alex Wijnakker, adviseur PTC groep en Monique Mol, beleidsadviseur SBB

12. Duurzaamheid van plaatsing (Presentatie, 45 min.)
Het blijkt lastig om mensen met een arbeidsbeperking langdurig inzetbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat zij een grote kans lopen om hun baan snel te verliezen (Jehoel-Gijsbers, 2010; Villotti et al., 2017). Dit is frustrerend voor de professionals die begeleiding verzorgen, de betrokken werkgevers en natuurlijk de werkenden zelf (Vessies, et .al, 2017).

In deze presentatie leggen wij uit hoe u de duurzaamheid van plaatsing kunt bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen wij aan de hand van de recent uitgebrachte SBCM-handreiking ‘duurzaamheid van plaatsing’. Hierin staan aanbevelingen en tips voor werkgevers en professionals van gemeenten en SW-bedrijven.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Joost van Genabeek, senior Research Scientist, Marloes Vooijs, research Scientist, Katarina Putnik, research Scientist, TNO

13. Inzet toekomstcoach MEE voor kwetsbare jongeren (Presentatie, 45 min.)
De toekomstcoach geeft levensbrede ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Hij of zij blijft op de achtergrond waar het kan, grijpt in wanneer dat nodig is en verbindt gemeenten, scholen en werkgevers. Een toekomstcoach én een ervaringsdeskundige (jongere) vertellen over hun ervaringen. De deelnemers krijgen concrete handvatten mee voor het begeleiden van de doelgroep.

Deze workshop wordt gegeven door:
Petra de Jong-Visser, programmamanager Arbeid, MEE en een ervaringsdeskundige

14. Leer uw caseload kennen met een app (Workshop, 90 min.)
Leer uw caseload nog beter kennen, blijf met uw medewerkers/cliënten persoonlijk in contact en bouw een band met hen op als coach/begeleider. Ook met de mensen die bij inleners werken. Dat alles doet Laborijn met een slimme app, waarin technieken uit de online marketing toegepast zijn voor het sociaal domein. Liselotte Ansems (projectleider Laborijn) vertelt waar men bij de implementatie tegenaan liep en hoe het dagelijkse werk bij Laborijn is veranderd. Arjan en Aad (8ting) nemen u mee in het waarom en hoe van de slimme techniek. Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag met de demo-omgeving!

Deze workshop wordt gegeven door:
Aad Francissen, manager 8Ting, Arjan van Liere, eigenaar PresentMedia / 8ting en Liselotte Ansems, projectleider Laborijn

15. De beslissende professional (Workshop, 90 min.)
De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere manier van werken van professionals. Maar hoe maken professionals bepaalde keuzes? Transformeren gaat om het vinden van een nieuwe balans tussen oude en nieuwe waarden en het zoeken naar nieuwe ‘rules of the game’. Professionals zijn hierin zoekende.

In deze workshop delen we de inzichten die we hebben opgedaan in een onderzoek naar professionele besluitvorming en vertellen we over onze bevindingen. Vervolgens gaan we actief aan de slag met wat deze bevindingen voor jou betekenen.

Deze workshop wordt gegeven door:
Marjet van Houten, senior adviseur participatie en Sanneke Verweij, onderzoeker, Movisie

16. Wat maakt een professional succesvol? (Workshop, 90 min.)
Het werken van professionals in de sociale werkgelegenheid is de afgelopen jaar sterk veranderd. Maar wat maakt een professional succesvol? Zijn dit instrumenten en methoden die hun effectiviteit bewezen hebben? Of zijn het de persoonlijke vaardigheden van de professionals die hen succesvol maken? In deze discussiebijeenkomst, volgens de levendige opzet van het Lagerhuisdebat, onderzoeken wij samen met u wat een professional succesvol maakt.

Het Lagerhuisdebat wordt geleid door Esther van Rijswijk. Daarnaast gaan Hans Bosselaar van de Vrije Universiteit Amsterdam en Marcel van Druenen van Divosa graag het debat met u aan!

17. Online werken aan werknemersvaardigheden op de WERK-portal.nl (Presentatie, 45 min.)
Ontdek hoe u met de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl de werknemersvaardigheden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kan versterken. Het (verder) ontwikkelen van deze vaardigheden is essentieel om hun kansen op duurzaam en betaald werk te vergroten. Met de programma’s van de WERK-portal.nl kan op een flexibele manier gewerkt worden, zoals: individueel, groepsgewijs, zelfstandig of in combinatie met andere (eigen) leermiddelen. In deze presentatie vertelt WSP Parkstad hoe zij de e-learningprogramma’s in de praktijk inzetten om cliënten te begeleiden naar werk en wat de voordelen zijn.

Deze presentatie wordt gegeven door:
Paula Mensink, projectleider bij SBCM, samen met WSP Parkstad.