Beschrijving van de workshop

Aanmelden

Ronde 1 – van 10.30 – 11.30 uur

 1. Nieuw Beschut  –  Mariska Exalto, FNV.,
  Hoe regel je als OR de arbeidsvoorwaarden voor deze mensen zolang er gaan cao is? Vakbondsbestuurder Joost Kaper loopt met u de mogelijkheden en de stappen door.

   
 2. Voorbeelden van betrekken brede P-doelgroep in het bedrijf – Olaf Fugers (Senzer) en Nico Lieberom (Wedeka)
  De Participatiewet heeft de tendens versneld dat SW-bedrijven met een brede doelgroep te maken krijgen. Helaas zijn de arbeidsvoorwaardenregelingen hiervoor niet eenduidig. Ook is niet uitgekristalliseerd wat een goede manier om deze mensen in de medezeggenschap te betrekken. Twee ervaren OR-leden vertellen u deze workshop niet alleen hoe zij dit hebben opgelost, maar vooral tegen welke vragen zij daarbij aanliepen.

   
 3. In overleg met de bestuurder,
  Jorbert Platlegger (vz OR) en Selwin de Rapalje Duynsteegh (directeur) van DentAss (producten voor mondverzorging), lopen met u diverse lastige situaties in het overleg door en kijken naar patronen hoe je als OR stevig kunt blijven op de inhoud en tegelijk in een goede verstandhouding te blijven. Echt OR-werk in de praktijk dus!

   
 4. Rol en mogelijke samenwerking met WSW-raden – Wilma Vinken en Jos Sprenkels
  Hoe kijkt de landelijke koepel van cliëntenraden naar de vernieuwing in de sociale werkbedrijven, wat is hun rol en welke bevoegdheden hebben ze? Welke opties voor samenwerking zien we tussen cliëntenraad en ondernemingsraad?

   
 5. Arbeidsrecht en WORSteven Jellinghaus, De Voort, www.devoort.nl,  
  Advocaat Steven Jellinghaus bespreekt met u, interactief, een aantal juridische thema’s die bij vernieuwing van de sociale werkbedrijven naar voren kunnen komen, zoals omgaan met het adviesrecht, primaat van de politiek, fusie of opgaan in de gemeente, wet overgang onderneming, en transitievergoeding en WWZ.

   
 6. Vernieuwing van bedrijven: een uitdaging voor de (ambtelijk) secretaris/voorzitterdoor Stephany Linthorst, organisatiecoach bij sl-IMPACT en Edwin Flierman, ambtelijk secretaris bij WNK-personeelsdiensten
  De komst van de Participatiewet betekent vaak een andere samenwerking met gemeenten, cliëntenraden, de omslag van productiegericht bedrijf naar sociaal werkbedrijf, invulling beschut werk. Allemaal zaken die hun weerslag hebben op de organisatie en het ondernemingsraadswerk en een hele uitdaging voor (ambtelijk) secretaris en/of voorzitter om hierop te anticiperen. Tijdens deze workshop onderzoeken we de verschillende trends en de impact die dit heeft op de bedrijven en op het werk van de ondernemingsraad. We gaan in op de verschillende thema’s die daarbij spelen en de rol de (ambtelijk) secretaris/voorzitter daarbij.
   
 7. Scherp op Participatie – Roelof Schaafsma en Hugo van Velden
  De landelijke groep van MZSW, voornamelijk voorzitters van ondernemingsraden, heeft de afgelopen periode opgetreden als landelijk woordvoerder. Met u bespreken zij wat er gedaan is en wat er nog nodig is. Achterbanberaad eigenlijk dus.

   

Ronde 2 – van 11.45 – 12.45 uur

 1. Wat valt er straks onder de OR, en hoe regel je dat? – Steven Jellinghaus, advocaat, www.devoort.nl
  Met alle nieuwe constructies is de vraag gerechtvaardigd hoe je als medezeggenschap zorgt dat je alle mensen op een goede manier vertegenwoordigt. Welke ontwikkelingen zijn en hoe richt dat juridisch juist én praktisch in?

   
 2. Actualiteiten rond de Participatiewet - Heleen Heinsbroek, senior beleidsmedewerker, brancheorganisatie Cedris.
  Sinds de invoering is de Participatiewet al diverse keren gewijzigd. En rond de Wet banenafspraak en het Quotum arbeidsbeperkten beantwoordden het ministerie van SZW en de Programmaraad de afgelopen jaren veel vragen. Dit resulteerde in diverse documenten en websites die niet altijd bijdragen aan een goed overzicht. Hou al die ontwikkelingen maar eens bij. In deze presentatie zet Cedris nieuwe relevante ontwikkelingen op een rijtje van onder andere doelgroepen, tellen en meetellen en de harmonisering van instrumenten. Eindelijk weer houvast.

   
 3. In overleg met de bestuurder (herhaling van workshop in eerste ronde)
  Jorbert Platlegger (vz OR) en Selwin de Rapalje Duynsteegh (directeur)van DentAss (producten voor mondverzorging, lopen met u diverse lastige situaties in het overleg door en kijken naar patronen hoe je als OR stevig kunt blijven op de inhoud en tegelijk in een goede verstandhouding te blijven. Echt OR-werk in de praktijk dus!

   
 4. Naar een meer actieve ondernemingsraad! - Nico Lieberom (Wedeka)
  Hoe krijg je OR-leden zover dat ze actiever worden? Voorbeelden zijn een bewaker  voor de voortgang na afloop aanstellen, na afloop van een vergadering evalueren of laten zien waar je uitkomt als je niets doet. Nico Lieberom deelt zijn ruime ervaring in het OR-werk met u.

   
 5. Scherp op Participatie: onze visie in de praktijk -  Roelof Schaafsma (Tomin Groep) en Hugo van Velden
  De landelijke OR-visie op vernieuwing: een mooi thema voor discussie. Wat willen wij nu precies?

   
 6. Veranderende competenties in veranderende werkbedrijven – Patricia van Lierop
  Competenties van zgn. SW-professionals veranderen snel. Dan hebben we het niet alleen over consulenten en jobcoaches, maar ook over bijvoorbeeld werkleiders. Wat betekenen al die nieuwe taken voor competenties, opleiding, organisatie? En hoe is de OR betrokken?

   
 7. Conflict tussen OR en bestuurder? Vraag om bemiddeling bij de bedrijfcommissie - Sophia Geelkerken en Mariska Exalto
  Hebben ondernemingsraad en bestuurder een conflict en komen ze er samen niet uit? Dan kun je naar de rechter stappen. De rechter geeft dan een juridisch oordeel over het gelijk of ongelijk van een van de partijen. In sommige gevallen is het conflict daarmee opgelost, maar vaak ook niet. Bij bemiddeling wordt verder gekeken dan het (juridisch) gelijk of ongelijk van één van de partijen. Er wordt ook gekeken naar de achtergronden van een conflict en op maat gezocht naar een toekomstgerichte oplossing waar beide partijen mee verder kunnen. Bemiddeling door de bedrijfscommissie is informeel, efficiënt en deskundig en – niet onbelangrijk – gratis. Bovendien kunt u bij de bedrijfscommissie ook voor algemene vragen over medezeggenschap terecht. Dus kom naar de presentatie en verneem de mogelijkheden en positieve ervaringen.


Ronde 3 – van 13.30 – 14.30 uur

Deze ronde staan de (ondernemingsraden van de) voorbeeldbedrijven uit het onderzoek van MZSW centraal. Zij presenteren zich en laten zien wat u praktisch kunt toepassen in uw organisatie.

 1. Voorbeeld 1: Ondernemingsraad SWA – Hoe je stakeholder wordt in de gemeentelijke besluitvorming.
  De ondernemingsraad van SWA is officieel stakeholder van de gemeenteraad in Alphen en is de afgelopen jaren ambtelijk en bestuurlijk zeer actief geweest. Met als resultaat dat de eerder ingezette afbouw van SWA is veranderd naar de vorming van een intern verzelfstandigd werkbedrijf binnen de gemeente, vrijwel precies zoals de OR voorstond. Met DB-leden Peter van den Bosch, Christine Alblas, Peter de Goederen en Florien van de Veen.

   
 2. Voorbeeld 2: WerkSaam Westfriesland en WNK Personeelsdiensten – werken met kern-OR en regie-OR.
  WerkSaam, uit Hoorn,  werkt al voor het derde jaar met een kleinere ondernemingsraad, waar bovendien een meerderheid aan ambtenaren in zit, die geflankeerd wordt door enkele actieve commissies, waarin ook niet OR-leden actief zijn. WNK Personeelsdiensten, uit Alkmaar, werkt met een vergelijkbaar model, waarin het DB als een soort van Kern-OR fungeert, die regie voert op de behandeling van onderwerpen in diverse commissies. Peter Smit, voorzitter OR WerkSaam en Jos de Jong, voorzitter OR WNK, nemen u mee in de voor- en nadelen van deze werkwijze en wat het voor u zou kunnen betekenen.

   
 3. Voorbeeld 3: Resultaten inventarisatie MZSW
  De invoering van de Participatiewet, de vorming van regionaal werkbedrijven, de diversiteit in doelgroepen naast SW en de rol die het SW-bedrijf in de arbeidsmarktregio mag spelen heeft consequenties voor de medezeggenschap in de SW. Daarom heeft MZSW dit voorjaar een onderzoek gedaan naar hoe ondernemingsraden deze verandering van tijdperk beleven en wat ze daaraan doen. Het onderzoek leidde tot goede voorbeelden van medezeggenschap nu en naar de toekomst en hoe vanuit de huidige situatie daar te komen. Naast inzage in de mogelijkheden levert het ook aanbevelingen op voor benodigde ondersteuning van de OR-en in de SW.
  Devorah van den Berg heeft als onderzoeker van SBCM de resultaten uit de inventarisatie MZSW samengevat en geeft u inzage in de goede voorbeelden, scenario’s en aanbevelingen om de medezeggenschap in de SW goed vorm en invulling te geven. Aanbevelingen voor de werkgever / bestuurder maken daar zeker deel van uit.

   
 4. Voorbeeld 4: Haeghe Groep – Invlechting in een gemeentelijke dienst
  De Haagse gemeenteraad heeft besloten dat de HGR op de een of andere manier ingevlochten moet gaan worden in de Dienst SZW van de gemeente Den Haag. Het precieze scenario valt onder het politiek primaat, in de uitwerking daarvan, heeft de ondernemingsraad van HGR wel een adviesrecht. Hugo van Velden, voorzitter, vertelt samen met zijn OR-collega Herman v.d. Broek hoe de OR laveert tussen ambtelijke top, gemeenteraad, externe verkenner en zo zijn eigen visie voor het voetlicht brengt.


   
 5. Voorbeeld 5: Ondernemingsraad WIL - Opsplitsing van het SW-bedrijf.
  Werken in Losser (WIL) komt voort uit de ontmanteling van het voormalige SW-bedrijf TopCraft. De medezeggenschap bij WIL is op dit moment goed geregeld. Maar hoe doe je dat? Een casus uit de praktijk waarbij de inzet van een Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR) een belangrijke rol speelt. Door Gerard Veldhuis , ondernemingsraad WIL.